Pitanja i odgovori

 • Može li se lijek izdavati više puta na jedan recept?

  Lijek se može izdavati više puta na jedan recept ukoliko je propisani recept ponavljajući i ukoliko se radi o lijeku koji se može propisati na ponavljajući recept, primjerice kronična terapija. Određeni lijekovi ne mogu se propisati na ponavljajući recept, primjerice antibiotici.

 • Što je doza lijeka?

  Doza lijeka je količina lijeka uzeta odjednom. Kod doziranja lijekova osim pojedinačne doze treba voditi računa i od drugim sličnim pojmovima primjerice dnevna doza, maksimalna doza, toksična doza itd. Dnevna doza je ukupna količina lijeka uzeta unutar 24h. Maskimalne doze, bilo pojedinačne, bilo dnevne, najveće su količine lijeka koje još neće izazvati pojavu neželjenih učinaka. Toksične doze količine su lijeka koje izazivaju neželjene učinke, dok su letalne doze one količine lijeka koje mogu izazvati smrt. Doza lijeka ovisi osim o njegovim svojstvima i o samom pacijentu, njegovoj dobi, težini i o indikaciji za koju se lijek uzima. Neadekvatne doze primjenjenih lijekova nemaju terapijski učinak, subdozirani lijekovi neće ostvariti svoje djelovanje dok će lijekovi u prevelikim dozama potencijalno ispoljiti neželjene učinke.

 • Što je generički lijek?

  Generički lijek je lijek koji ima isti kvalitativni i kvantitativni sastav djelatnih tvari i isti farmaceutski oblik kao i referentni lijek te čija je bioekvivalentnost s referentnim lijekom dokazana odgovarajućim ispitivanjima biološke raspoloživosti. U slučaju nemogućnosti nabave originalno propisanog lijeka, farmaceut može uz suglasnost pacijenta izdati generički lijek pacijentu.

 • Što je lijek?

  Lijek je svaka tvar ili kombinacija tvari koja se može upotrijebiti ili primijeniti na ljudima u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagodbe fizioloških funkcija farmakološkim, imunološkim ili metaboličkim djelovanjem ili za postavljanje medicinske dijagnoze.

 • Što je magistralni pripravak?

  Magistralni pripravak je lijek izrađen u laboratoriju ljekarne za određenog bolesnika prema receptu liječnika, prema standardnoj recepturi iz stručnih farmaceutskih priručnika ili farmakopeje.

 • Što je osnovna, a što dopunska lista lijekova?

  Kao osigurana osoba HZZO-a ostvarujete pravo na lijekove s Osnovne i Dopunske liste lijekova. Za sve lijekove s osnovne liste HZZO u cijelosti osigurava plaćanje iznosa pune cijene lijekova ako su propisani na recept HZZO-a. Lijekovi se na recept HZZO-a mogu propisivati ako su zadovoljeni kriteriji HZZO-a za propisivanje lijeka na recept, a koji su navedeni u tekstu smjernice uz svaki pojedini lijek. Za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO osigurava pokriće dijela iznosa, a razliku do punog iznosa cijene originalnog pakiranja lijeka propisanog na recept HZZO-a plaća osigurana osoba ili njezino dopunsko osiguranje ukoliko ima ugovorenu takvu policu dopunskog osiguranja.

 • Što je privatni recept?

  Privatni recept je recept koji piše liječnik, stomatolog ili veterinar pacijentu za lijekove koji su u receptnom režimu, a nema osnove za propisivanje na teret HZZO-a iz bilo kojeg razloga. Npr. ako pacijet ne zadovoljava kriterij HZZO-a, lijek se ne nalazi na listi HZZO-a, pacijent nema zdravstveno osiguranje....

 • Što je recept?

  Recept je javna isprava propisana od strane liječnika, stomatologa ili veterinara. Na recept se propisuje samo jedan lijek i oblik lijeka za jednu osobu s potpunom uputom o doziranju i načinu uporabe lijeka.

 • Zašto se događa da liječnik propiše određenu količinu pomagala na doznaku, a pacijentu izdamo manju količinu od propisane?

  Ako je na Potvrdi propisana količina serijski proizvedenog pomagala neusklađena s količinom pomagala u originalnom pakiranju te nije moguće isporučiti propisanu količinu pomagala, isporučitelj pomagala je obvezan isporučiti najbližu nižu količinu pomagala, obzirom na količinu originalnog pakiranja serijski proizvedenog pomagala. Primjerice na doznaku je propisana količina pelena 275 kom, a propisane pelene postoje samo u pakiranju od 10 komada. Pacijent može dobiti 27 paketa originalno zapakiranih pelena, a farmaceut na doznaci smanji količinu izdanog pomagala na 270kom zbog zabrane otvaranja originalnih pakiranja.